หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมด้านสุขภาพ
  สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ป้องกันโรคติดต่อ
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความสงบเรียบร้อย
  ปฏิบัติตนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 
 
 
  พัฒนาด้านการเกษตร และส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  พัฒนาด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตร
  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ผัก และพันธุ์ปลา
 
 
 
  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
  ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
 
 
 
  ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
  ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร